POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kema E.Koba i spółka, spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pełczyńskiej 8a,b 51-180 Wrocław (KRS 0000010690, NIP: 894 00 50 593)

Kontakt

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących w związku z tym praw może się Pani/Pan kontaktować z administratorem danych pod adresem siedziby tj. ul. Pełczyńska 8a,b , 51-180 Wrocław, a także na drodze e-mailowej: rodo@kema.com.pl lub telefonicznie 71 329-44-44.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie przede wszystkim w celu realizacji umowy, w tym :

 • realizacji zamówienia, obsługi umowy oraz świadczenia wynikających z niej usług, (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. b RODO);
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • ustalenia i dochodzenia zobowiązań, jakie mogą wyniknąć w przypadku braku zapłaty za zamówiony towar, polegającym na możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń na drodze polubownej oraz na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dowodowym, polegającym na konieczności zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym w przypadku zgłoszenia i rozpatrywania reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • przetwarzania danych dla celów podatkowych  i rachunkowych, w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z 74 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości polegającym na konieczności przechowywania dokumentów księgowych (takich jak faktury, dowody wpłaty, itp.) dotyczących dochodzonych roszczeń cywilnych (podstawa  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres zamieszkania oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach, dane kontaktowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu, stanowisko zajmowane w organizacji, inne numery identyfikacyjne nie będące numerami nadawanymi powszechnie; numer rachunku bankowego.

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy. W razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania.

Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • przez okres do przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 • archiwizowania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości – co do zasady w przypadku dokumentów papierowych 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp, w systemach informatycznych – bezterminowo o ile nie skorzysta Pan/Pani z przysługującego prawa do skasowania danych.

PRAWA OSÓB - prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo do :

 • dostępu do swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane;
 • sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne);
 • usunięcia - prawo do bycia zapomnianym (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych)
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

Ponadto posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcy danych

Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe partnerom biznesowym, którzy świadczą dla Administratora różnego rodzaju usługi – w tym księgowe, finansowe, informatyczne, prawne lub archiwizacyjne. Odbiorcami mogą być też podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych i aplikacji, a także firmy kurierskie, transportowe itp. Będziemy przekazywać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie.

Przekazanie danych do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Nasi partnerzy

Dane firmy

KEMA Konopka i Spółka sj

ul. Pełczyńska 8 AB

51-180 Wrocław

NIP: 894 00 50 593

Skontaktuj się z nami

Pon - Pt 7.00 - 16.00

+48 71329 44 44

+48 512 339 489

kema@kema.com.pl

Rzetelna firma